SPRAWDZIAN PO KL. VI

Dnia 5 kwietnia szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu OKE. Miał on charakter ponadprzedmiotowy. Obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na pierwszych dwóch etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzał przede wszystkim umiejętności z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW