SPRAWDZIAN PO KL. VI

Tamaño letra:

Dnia 5 kwietnia szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu OKE. Miał on charakter ponadprzedmiotowy. Obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na pierwszych dwóch etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzał przede wszystkim umiejętności z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW