INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania". Program ten skierowany jest do uczniów kl. I-III. W ramach programu prowadzone będą zajęcia z: 

- czytania i pisania, 

- logopedii, 

- gimnastyki korekcyjnej.

 

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mowy

 

Prowadząca: Magdalena Porębska

Termin: piątek 1145 - 1245       1245 - 1345

 

Zajęcia mają na celu:

 • usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy - oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji;
 • przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania;
 • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek zaburzonych;
 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego - słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej;
 • usprawnianie analizatora wzrokowego;
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznej, które to umiejętności warunkują poprawną komunikację językową.

 

 

Zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu

Prowadząca: Monika Bączek (grupa I i II)

                        Teresa Orgal (grupa III)

Termin: poniedziałek 1335 - 1420 (gr. III)

               środa 800 - 845 (gr. II)

               piątek 1050 - 1135 (gr. I)

 

Zasadniczym celem programu zajęć z dziećmi mającymi trudności w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą naukę w szkole.


Cele szczegółowe:  

 • Usprawnianie i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych.
 • Prawidłowe ukształtowanie osobowości, m.in. w sferze emocjonalnej.
 • Eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu.
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego czytania i pisania.
 • Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

Prowadząca: Katarzyna Targosz

 

Termin: środa 1240 - 1340

               piątek 1145 - 1245

 

Głównym celem zajęć z gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego.

 

Cele szczegółowe:

 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Zapobieganie pogłębianiu się wady postawy.
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo - więzadłowej i kręgosłupa.
 • Usunięcie dystonii mięśniowej.
 • Rozciąganie mięśni przykurczonych.
 • Wzmacnianie mięśni osłabionych.
 • Wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu.
 • Zwiększenie pojemności życiowej płuc.

 

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające uzdolnienia

 

Prowadząca: Barbara Rusin

 

Termin: poniedziałek  1240 - 1415 (gr. I)

               czwartek        1240 - 1415 (gr. II)

 

Zajęcia rozpoczęły się od 1 marca.

 

Cele ogólne:

 • podniesienie u dzieci umiejętności matematycznych poprzez doskonalenie procesów w zakresie wnioskowania przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem oprogramowania edukacyjnego,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów/uczennic,
 • kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
 • doskonalenie techniki rachunkowej,
 • rozwijanie wyobraźni matematycznej,
 • kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego,
 • rozwijanie współpracy i dobrej organizacji w zespole,
 • rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą, ciekawości poznawczej, twórczego działania  i samodzielności,
 • kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego i wyciągania wniosków,
 • kształtowanie umiejętności i potrzeba przeprowadzania doświadczeń,
 • wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność wody, prądu, segregowanie odpadów,
 • kształtowanie umiejętności twórczego modyfikowania zdobytych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów.

 

 

Aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu "Indywidualizacji" z pewnością wpłynie na wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Szkoła dysponuje bogatym zapleczem pomocy dydaktycznych do wykorzystania w ramach w/w zajęć.

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW